6 tips for å lykkes med mangfold

Ønsker din arbeidsplass å komme i gang med mangfoldsarbeid, eller vil dere kanskje bare bli enda bedre? Med utgangspunkt i forskning og erfaringer fra andre virksomheter har vi plukket ut 6 tips til hvordan virksomheter kan gå frem for å lykkes med mangfold. Bli inspirert og sett mangfold på dagsorden i din virksomhet!

Bilde av smilende mann

1. Gjennomfør en kartlegging

Har dere etnisk mangfold på arbeidsplassen i dag? Gjennomfør en kartlegging av mangfoldet internt i virksomheten, blant ansatte og blant ledere. Hvilket mangfold som kartlegges bør ha sammenheng med virksomhetens formål, samt mangfoldet i omlandet. Vær oppmerksom på at det finnes regler for hvilke egenskaper hos ansatte virksomheter kan kartlegge og for hvordan kartleggingen gjennomføres. Det er viktig at personvernet ivaretas på best mulig måte.

Gjennomfør i tillegg en kartlegging av mangfoldet i virksomhetens omverden. Det kan være blant kunder, målgrupper eller brukergrupper. Kartleggingen bør også omfatte andre interessenter som eiere, samarbeidspartnere eller underleverandører. For virksomheter i offentlig sektor kan eksterne interessenter for eksempel være befolkningen generelt, politikere eller særlige målgrupper. Kartleggingen bør ta utgangspunkt i virksomhetens formål og hvilken relevans og betydning det eksterne mangfold kan ha.

Kartleggingen danner grunnlaget for å vurdere mangfoldet i virksomheten er tilstrekkelig eller om det er behov for å sette mål og styrke mangfoldet.

2. Sett et mål for mangfoldsarbeidet

På samme måte som kartleggingen, kan mål for mangfold ha relevans for virksomhetens formål og omland.

Sett mål som er mulige å evaluere. Beskriv også hvilken effekt som ønskes oppnådd. Målene bør være tydelige på hvilken type mangfold som er ønsket. Når det gjelder etnisk mangfold kan dette for eksempel være mangfold på alle nivåer i organisasjonen. For virksomheter i offentlig sektor kan det for eksempel være hensiktsmessig å speile sammensetningen i befolkningen blant de ansatte. Virksomheter kan også sette mål for mangfold på ulike stillingskategorier som lederstillinger, spesialiststillinger eller annet.

3. Fortell om målene og hvordan de skal nås

For at målene for mangfold skal kunne nås og for at målene skal bidra til ønsket effekt, er det avgjørende at virksomhetens ledelse har sterkt eierskap til målene. Dette bør derfor formidles ut –  ikke bare internt i virksomheten, men også eksternt. Leder må fortelle hvorfor mangfoldet er viktig for virksomheten. Det vil kunne bidra internt til å skape forståelse for og motivasjon blant ledere og ansatte til å se mulighetene i mangfoldet. Gjennom ekstern kommunikasjon kan omdømmet som mangfoldig virksomhet styrkes. Forskning viser at mangfoldige virksomheter lykkes bedre enn andre med å tiltrekke seg talentene de ønsker seg.

4. Gjennomgå rekrutteringspraksisen

Rekruttering er en av de viktigste oppgavene i virksomheten. Gjennom rekruttering skaffer virksomheten seg kompetansen og menneskene som trengs. Det er krevende å finne den rette da det kan medføre store omkostninger å ansette feil person. Mange ting spiller inn når den rette skal velges. Utover kvalifikasjoner og erfaring blir også mellommenneskelige forhold ofte lagt vekt på. Hvilke metoder som brukes for å kartlegge kompetanse og forutsi arbeidsprestasjoner hos kandidatene blir derfor viktig når målet er å være mangfoldig. Manglende bevissthet om valg av egnete rekrutteringsverktøy, samt manglende bevissthet om egne preferanser og fordommer hos de som rekrutterer kan føre til både feilansettelser og risiko for å gå glipp av talenter. Forskning viser at personer med utenlandsklingende navn har lavere sjanse til å bli kalt inn til intervju og at det sjeldent er bevissthet om dette hos arbeidsgivere.

For å styrke mangfoldet i virksomheten og for å lykkes i å rekruttere riktig kompetanse, bør virksomheten gjennomgå egen rekrutteringspraksis og sikre seg at det ikke skjer diskriminering og på den måten redusere risikoen for å gå glipp av verdifull kompetanse.

5. Ha en aktiv og bevisst mangfoldsledelse

For å kunne utnytte mulighetene som ligger i mangfoldet kreves det aktiv og bevisst ledelse. Det er ikke tilstrekkelig å øke mangfoldet gjennom rekruttering. Virksomheten bør legge til rette for at det er systemer for mangfoldsledelse og at ledere eventuelt styrkes gjennom tilbud om kompetanseheving. Forskning viser at mangfold kan bidra til økt innovasjon og tilpasningsdyktighet i virksomheter, men at det å jobbe for økt mangfold er mer krevende enn andre endringsprosesser.

6. Evaluer målene og resultatene

På samme måte som med andre strategier og planarbeid bør virksomheten fortløpende evaluere om målene for mangfold blir nådd og om målene er realistiske og hensiktsmessige. Ved regelmessige gjennomganger vil virksomheten kunne se behov for eventuelle forbedringer.

Vil du vite mer?

Vi anbefaler virksomheter å sette seg grundigere inn i de ulike områdene overfor, og på den måten finne tiltak som best passer til virksomheten. I verktøykassa finnes en litteraturliste over aktuell forskning og kunnskap fra inn- og utland, samt også andre kilder og lenker til verktøy.